Gebruikersvoorwaarden

SOLUTEL BVBA aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door SOLUTEL BVBA wordt verschaft en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Door informatie te verstrekken, verleent SOLUTEL BVBA geen enkele licentie voor enig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

SOLUTEL BVBA spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin SOLUTEL BVBA als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan SOLUTEL BVBA niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. SOLUTEL BVBA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De SOLUTEL site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van SOLUTEL liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor bezoekers van SOLUTEL. SOLUTEL BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. SOLUTEL BVBA aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. SOLUTEL BVBA vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van SOLUTEL BVBA en SOLUTEL BVBA geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de SOLUTEL site.

Tevens is SOLUTEL BVBA niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van SOLUTEL BVBA die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is SOLUTEL BVBA in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is.

SOLUTEL BVBA kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door de tekst op deze pagina bij te werken. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. U dient deze pagina derhalve regelmatig te bezoeken teneinde vast te stellen aan welke actuele voorwaarden u gebonden bent.

Alle door u verstrekte persoonlijke gegevens worden opgenomen in bestanden van SOLUTEL BVBA. Ze dienen enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens heeft u, na afspraak met de webmaster het recht de u betreffende gegevens te raadplegen en zo nodig te verbeteren.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar .